Large selection of (hard to find) tools - Great value for money - Tools used by ourselves - Advise per email, phone or on (trade) shows - fast shipping from own stock -
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Mark's Miniatures zal bij verschillen tussen onze voorwaarden en de wet en regelgeving ten alle tijden de wet en regelgeving naleven.

Artikel 1: ToepasselijkheidArtikel 2: Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mark's Miniatures. Mark's Miniatures is geregtigd bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden of bestellingen te weigeren, tenzij anders bepaald. Indien hier sprake van is deelt Mark's Miniatures dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2 Een aantal producten kunnen worden aangeboden onder voorwaarden dat deze producten alleen voor educatieve doeleinden gebuikt mogen worden. Met het bestellen of aankopen van dit product verklaart u dat u zich hieraan houdt.

2.3 Een aantal producten kunnen verkocht worden onder specifiek vermelde voorwaarden. Met het bestellen of aankopen van dit product verklaart u dat u zich hieraan houdt.

Artikel 3:Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele handelingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor het gehele factuurbedrag inclusief verzendkosten en handelingskosten, tenzij anders overeengekomen

3.3 Betaling dient te geschieden in de valuta die op de factuur gehanteerd wordt.

3.4 Betaling dient enkel vooruit plaats te vinden via de aangeboden betalingsmiddelen.

3.5 Indien de betalingstermijn van 30 dagen overschrijdt bent u in verzuim.Mark's Miniatures behoudt zich hierbij het recht om de bestelling te ontbinden en twintig (20) euro administratiekosten in rekening te brengen.

3.6 Indien u met enige betaling ingebreke ben, is Mark's Miniatures gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden. 
 
  

Artikel 4: Levering

4.1 Alle leveringen worden gedaan binnen de regel en wetgeving. In het algemeen geldt dat goederen binnen 2 werkdagen na betaling verstuurd worden.

Artikel 5: Reclamaties en aansprakelijkheid

5.1 U bent verplicht om na levering de producten te onderzoeken of deze voldoen aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is dient u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien(14) dagen na aflevering  schriftelijk en gemotiveerd weer te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mark's Miniatures de keuze door middel van retourneren het product te vervangen of de factuurwaarde van dit product te restitueren.

5.3 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

5.4 Nadat de producten door Mark's Miniatures zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging zal Mark's Miniatures overgaan tot restitutie van de betaling. Mark's Miniatures zal dit binnen 7 werkdagen na ontvangst uitvoeren.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Mark's Miniatures in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden., zulkd door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mark's Miniatures gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit niet naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mark's Miniatures kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7: Diversen

7.1 U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mark's Miniatures de algemene voorwaarden en andere voorwaarden soepel toepast. Mark's Miniatures kan op ieder moment directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden eisen.

7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mark's Miniatures in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mark's Miniatures vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.3 Mark's Miniatures is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Disclaimer
Aan het updaten en accuraat houden van de gegevens op www.marks-miniatures.com wordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangeleverde informatie en andere oorzaken kunnen er echter dingen mis gaan. Gebruik van www.marks-miniatures.com is daarom voor eigen risico.
Mark's Miniatures is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijkingen en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door Mark's Miniatures worden gebruikt en/of via hyperlinks vanaf www.marks-miniatures.com bezocht kunnen worden. Prijzen, (product)specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Mark's Miniatures is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker - op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website van Mark's Miniatures en de daaraan gelinkte websites ontstane schade.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »